Методична робота

Нормативні документи

                                                        ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ПОЗАШКІЛЬНУ ОСВІТУ" 

 Із змінами і доповненнями, внесеними

  від 7 грудня 2000 року N 2120-III, 

 від 20 грудня 2001 року N 2905-III,

 від 26 грудня 2002 року N 380-IV,

 від 22 травня 2003 року N 860-IV,

 від 27 листопада 2003 року N 1344-IV,

 від 2 червня 2005 року N 2626-IV,

 від 5 квітня 2007 року N 876-V

ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У ПОЗАШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Стаття 15. Основні напрями позашкільної освіти

Позашкільна освіта у позашкільних навчальних закладах може здійснюватися за такими напрямами: 

- художньо-естетичний, який забезпечує розвиток творчих здібностей, обдарувань та здобуття вихованцями, учнями і слухачами практичних навичок, оволодіння знаннями в сфері вітчизняної і світової культури та мистецтва; 

- туристсько-краєзнавчий, який спрямовується на залучення вихованців, учнів і слухачів до активної діяльності з вивчення історії рідного краю та довкілля, світової цивілізації, географічних, етнографічних, історичних об'єктів і явищ соціального життя, оволодіння практичними уміннями та навичками з туризму та краєзнавства; 

- еколого-натуралістичний, який передбачає оволодіння вихованцями, учнями і слухачами знаннями про навколишнє середовище, формування екологічної культури особистості, набуття знань і досвіду розв'язання екологічних проблем, залучення до практичної природоохоронної роботи та інших біологічних напрямів, формування знань, навичок в галузях сільського господарства: квітництво, лісництво, садівництво, грибівництво, бджільництво; 

- науково-технічний, який забезпечує набуття вихованцями, учнями і слухачами техніко-технологічних умінь та навичок, розширення наукового світогляду, підготовку до активної науково-дослідної роботи, оволодіння сучасною технікою та технологіями; 

- дослідницько-експериментальний, який сприяє залученню вихованців, учнів і слухачів до науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської та винахідницької роботи в різних галузях науки, техніки, культури і мистецтва, а також створенню умов для творчого самовдосконалення та виявлення, розвитку і підтримки юних талантів та обдарувань; 

- фізкультурно-спортивний або спортивний, який забезпечує розвиток фізичних здібностей вихованців, учнів і слухачів, необхідні умови для повноцінного оздоровлення, загартування, змістовного відпочинку і дозвілля, занять фізичною культурою і спортом, підготовку спортивного резерву для збірних команд України, набуття навичок здорового способу життя; 

- військово-патріотичний, який забезпечує належний рівень підготовки вихованців, учнів і слухачів до військової служби, виховання патріотичних почуттів та громадянської відповідальності; 

- соціально-реабілітаційний, який забезпечує соціальне становлення та розвиток інтересів, здібностей, нахилів, потреб у самореалізації вихованців, учнів і слухачів, підготовку їх до активної професійної та громадської діяльності, організацію їх змістовного дозвілля та відпочинку; 

- оздоровчий, який забезпечує необхідні умови для змістовного відпочинку та передбачає оволодіння вихованцями, учнями і слухачами знаннями про здоровий спосіб життя, організацію їх оздоровлення, набуття і закріплення навичок, зміцнення особистого здоров'я і формування гігієнічної культури особистості; 

- гуманітарний, який забезпечує розвиток здібностей, обдарувань, практичних навичок вихованців, учнів і слухачів, оволодіння знаннями з основ наук соціально-гуманітарного циклу. 

Стаття 16. Планування діяльності позашкільного навчального закладу 

1. Позашкільний навчальний заклад працює за річним планом роботи, погодженим із засновником , реалізує основні напрями своєї діяльності з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку регіону, інтересів вихованців, учнів і слухачів, потреб сім'ї, запитів інших навчальних закладів, молодіжних і дитячих громадських організацій. 

(частина перша статті 16 із змінами, внесеними   згідно із Законом України від 02.06.2005 р. N 2626-IV) 

2. Навчально-виховний процес у позашкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів та форм власності здійснюється за типовими навчальними планами і програмами, що затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти, іншими центральними органами виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади. 

Позашкільні навчальні заклади можуть планувати роботу гуртків, секцій, відділів, відділень за іншими навчальними планами і програмами за умови затвердження їх відповідними місцевими органами виконавчої влади. 

(абзац другий частини другої статті 16 із змінами, внесеними   згідно із Законом України від 02.06.2005 р. N 2626-IV) 

Експериментальні навчальні плани складаються позашкільними навчальними закладами з урахуванням типових навчальних планів. 

Запровадження експериментальних навчальних планів, освітніх програм, педагогічних інновацій і технологій можливе лише за спільним рішенням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі освіти (інших центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади) та Академії педагогічних наук України. 

Стаття 17. Тривалість занять та режим роботи позашкільного навчального закладу 

1. Тривалість занять у позашкільному навчальному закладі визначається навчальними планами і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців, учнів і слухачів: 

віком від 5 до 6 років - 30 хвилин; 

віком від 6 до 7 років - 35 хвилин; 

інших - 45 хвилин. 

2. Режим щоденної роботи встановлюється позашкільним навчальним закладом на основі рекомендацій центральних та місцевих органів виконавчої влади, у сфері управління яких він перебуває. 

Позашкільний навчальний заклад забезпечує безпечні умови навчання, виховання та праці. 

3. Тривалість навчального року у позашкільному навчальному закладі встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти або іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади, за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти. 

У канікулярні, святкові та неробочі дні позашкільний навчальний заклад працює за окремим планом. 

Стаття 18. Форми організації позашкільної освіти 

1. Позашкільна освіта здійснюється диференційовано відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров'я у різноманітних організаційних формах: заняття, гурткова робота, клубна робота, урок, лекція, індивідуальні заняття, конференція, семінар, читання, вікторина, концерт, змагання, тренування, репетиція, похід, екскурсія, експедиція, практична робота в лабораторіях, майстернях, теплицях, на науково-дослідних земельних ділянках, сільськогосподарських та промислових підприємствах, на природі та в інших формах, передбачених статутом позашкільного навчального закладу. 

2. Середня наповнюваність груп та інших організаційних форм у позашкільних навчальних закладах становить, як правило, 10 - 15 вихованців, учнів і слухачів. 

Гранична наповнюваність груп відповідно до психофізіологічного розвитку вихованців, учнів і слухачів, їх вікових категорій, рівня майстерності визначається Положенням про позашкільні навчальні заклади. 

Наповнюваність груп встановлюється директором позашкільного навчального закладу залежно від профілю та можливостей організації навчально-виховного процесу. 

УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ПОЗАШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

Стаття 19. Учасники навчально-виховного процесу в позашкільному навчальному закладі 

Учасниками навчально-виховного процесу в позашкільному навчальному закладі є:

вихованці, учні, слухачі; директор, заступники директора позашкільного навчального закладу; 

педагогічні працівники, психологи, соціальні педагоги, бібліотекарі, спеціалісти, які залучені до навчально-виховного процесу; 

батьки або особи, які їх замінюють; 

представники підприємств, установ, організацій, які беруть участь у здійсненні навчально-виховного процесу. 

Стаття 20. Права, обов'язки та соціальний захист вихованців, учнів і слухачів позашкільного навчального закладу 

1. Права та обов'язки вихованців, учнів і слухачів позашкільного навчального закладу визначаються Конституцією України, Законом України "Про освіту", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами. 

2. Держава здійснює захист прав вихованців, учнів і слухачів позашкільного навчального закладу та забезпечує організацію навчання і виховання неповнолітніх дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей-інвалідів, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, згідно із законодавством України. 

3. Відволікання вихованців, учнів і слухачів позашкільного навчального закладу за рахунок навчального часу до робіт і здійснення заходів, не пов'язаних з навчальним процесом, забороняється, крім випадків, передбачених рішеннями Кабінету Міністрів України. 

4. Органи виконавчої влади встановлюють різні види морального стимулювання та матеріального заохочення для переможців селищних, районних, міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів, турнірів, олімпіад, виставок, змагань. 

5. Позашкільний навчальний заклад встановлює різні види морального стимулювання та матеріального заохочення для вихованців, учнів і слухачів відповідно до свого статуту. 

6. Вихованці, учні і слухачі позашкільних навчальних закладів мають право на пільгове або безоплатне відвідування музеїв, історико-архітектурних пам'ятників у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

7. Вихованці, учні і слухачі позашкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності мають право на безоплатне медичне обслуговування в закладах охорони здоров'я, визначених відповідними органами виконавчої влади. 

8. Органи місцевого самоврядування відповідно до цього Закону можуть встановлювати порядок надання пільг на проїзд вихованців, учнів і слухачів у міському і приміському пасажирському транспорті і передбачати відповідні видатки з місцевих бюджетів. 

Вихованці, учні, слухачі позашкільних навчальних закладів у сільській місцевості забезпечуються транспортом до місця навчання і додому безоплатно. 

Стаття 21. Педагогічні працівники позашкільного навчального закладу 

1. Педагогічним працівником позашкільного навчального закладу повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну або іншу фахову освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я якої дозволяє виконувати професійні обов'язки в позашкільних навчальних закладах. Педагогічним працівником позашкільного навчального закладу може бути також народний умілець з високими моральними якостями за умови забезпечення належної результативності навчально-виховного процесу. 

2. Перелік посад педагогічних працівників системи позашкільної освіти встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

3. Посаду керівника позашкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності може займати особа, яка є громадянином України, має вищу педагогічну освіту, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, успішно пройшла підготовку та атестацію керівних кадрів освіти у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти. 

4. Права, обов'язки та соціальні гарантії для педагогічних працівників позашкільного навчального закладу визначаються Конституцією України, Законом України "Про освіту", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами. 

Педагогічним працівникам позашкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності надається щорічна основна відпустка тривалістю не менше 42 календарних днів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Педагогічні працівники позашкільних навчальних закладів мають право на пенсію за вислугою років за наявності педагогічного стажу роботи. 

Педагогічним працівникам позашкільних навчальних закладів, які працюють у сільській місцевості і селищах, а також пенсіонерам, які раніше працювали педагогічними працівниками в цих населених пунктах і проживають в них, держава відповідно до законодавства забезпечує безоплатне користування житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норм. Вони мають право на одержання у власність земельної ділянки у розмірі середньої земельної частки відповідно до законодавства України. 

Педагогічні працівники позашкільних навчальних закладів у сільській місцевості забезпечуються безоплатним проїздом до місця роботи і додому за рахунок коштів місцевого бюджету. 

Стаття 24. Підготовка та підвищення кваліфікації  педагогічних працівників позашкільного                 навчального закладу 

     1. Підготовка    педагогічних    працівників     позашкільних навчальних  закладів  здійснюється  педагогічними та іншими вищими навчальними  закладами,  інститутами  післядипломної  педагогічної освіти, їх спеціалізованими факультетами.

     2. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників державних і комунальних позашкільних  навчальних  закладів  здійснюється  не рідше  одного  разу  в  п'ять  років за рахунок коштів відповідних бюджетів. 

Стаття 25. Атестація педагогічних працівників позашкільного                 навчального закладу 

     Атестація педагогічних  працівників позашкільного навчальногозакладу незалежно від  підпорядкування,  типу  і  форми  власності і "Зразковий художній колектив"На виконання   Закону   України   "Про   позашкільну  освіту" ( 1841-14 ) та Указу Президента України від  8  лютого  2001  року №78/2001  (  78/2001 ) "Про Програму роботи з обдарованою молоддю на 2001-2005 роки" і  з  метою  пошуку,  підтримки  обдарованої  і талановитої учнівської,  студентської молоді та творчих колективівН А К А З У Ю:1. Затвердити Положення про почесні звання "Народний художній колектив" і "Зразковий художній колектив" , що додається.2. Міністру  освіти  Автономної Республіки Крим,  начальникам управлінь освіти і науки обласних,  Київської та  Севастопольської міських   державних  адміністрацій  довести  Положення  до  відома керівників навчальних закладів.3. Департаменту розвитку загальної середньої,  дошкільної  та позашкільної освіти (Романенко В.П.) внести пропозиції щодо складу експертної комісії з присвоєння та  підтвердження  почесних  звань "Народний  художній  колектив"  та "Зразковий художній колектив" і вживати заходів щодо забезпечення її роботи.4. Департаменту економіки та  соціального  розвитку  (Куліков П.М.) забезпечити виготовлення у 2003 році дипломів про присвоєння звання "Народний художній колектив"  та  дипломів  про  присвоєння звання "Зразковий художній колектив".5. Скасувати наказ Міністерства освіти України від 20.04.1994 №109 "Про затвердження Положення про "Народний художній колектив" та  "Зразковий  художній  колектив"  закладів системи Міністерства освіти України і зразків відповідних дипломів".6. Наказ  "Про  затвердження  Положення  про  почесні  звання "Народний  художній  колектив"  і  "Зразковий  художній  колектив" опублікувати в  "Інформаційному  збірнику  Міністерства  освіти і науки України".

Розділ 2 

Навчально-виховний процес та його забезпечення в позашкільному закладі

 Керівник гуртка позашкільного закладу зобов’язаний:

1.      Укомплектовувати гурток учнями з 1до 15 вересня поточного навчального року. Даний час вважається робочим часом керівника.

2.      Керівник гуртка несе відповідальність за збереження контингенту та кінцевий результат роботи гуртка .

3.      Несе відповідальність за життя і здоров’я дітей під час занять та дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил.

4.      Керівник гуртка повинен мати: навчальну програму, календарно-тематичний план, план виховної роботи гуртка на навчальний рік та літній період, погоджений методистом та затверджений директором, план-конспект кожного заняття, плани на канікули, папка документації тощо.

5.      Мати журнал обліку гурткової роботи та вести його згідно всіх розділів.

6.      Проводити заняття гуртка згідно затвердженого плану роботи в години передбачені розкладом занять.

7.      Вчасно проходить медогляд і здає санітарну книжку за вимогою.

8.      Проводить інструктажі  з техніки безпеки, реєструючи їх в журнал відповідного зразка.

9.      Приділяє належну увагу роботі з обдарованими і талановитими дітьми, а також з дітьми з особливими фізичними потребами.

10.    Організовує і проводить  масові заходи. Виставки, змагання, вікторини, екскурсії тощо.

11.    Забезпечує участь гуртківців в масових заходах, показових виступах, виставках творчості, представляє кращі роботи гуртківців на конкурсах всіх рівнів.

12.    Оформляє папку-портфоліо досягнень колективу.

13.    Згідно графіка проводить відкрите заключне заняття гуртка, відкритий виховний захід, а в кінці року звітній концерт або виставку.

14.     В кінці року, згідно вимог, робити звіт роботи гуртка.

15.     Вчасно і в повному обсязі здає поточну інформацію.

16.     Здає дані про кількісний склад гуртка. звіт ПЗ-1 станом на 01 вересня та 01 січня.

17.     Веде облік матеріальних цінностей, що видаються для роботи гуртка, стежить за станом обладнання, своєчасно проводить профілактику та ремонт. Як матеріально-відповідальна особа, несе повну відповідальність за збереження інвентарю.

18.      Обов’язково відвідує методичний день – середа, для інформаційного і методичного навантаження.

19.      Працює в тісному контакті з батьківським комітетом.

 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2002 р. за №936/7224

Методичні рекомендації щодо ведення керівником гуртка журналу планування та обліку роботи гуртка

 Журнал планування та обліку роботи є державним обліковим фінансовим документом, обов’язковим для ведення кожним керівником гуртка.

  Журнал гурткової роботи заповнюється відповідно до навчальної програми, за якою проводиться навчання в гуртку.

  Журнал заводиться для кожної групи гуртка окремо на весь навчальний рік.

  Журнал ведеться керівником гуртка. Він несе особисту відповідальність за стан його ведення.

  Усі записи в журналі ведуться чисто, охайно та регулярно кульковою ручкою тільки синього кольору. Не допускаються виправлення, заклеювання, закреслювання, використання коректору!

  Дні й години занять гуртка визначаються у відповідності до тарифікаційного списку, вимог закону України «Про позашкільну освіту» та за погодженням із директором закладу.. Зміна часу проведення занять має бути погоджена з методистом.

  План роботи гуртка складається на перше півріччя, друге півріччя та на літні канікули у відповідності до програми. Нумерація тем з першого півріччя продовжується на друге півріччя і т.д.. У плані записується розділ програми. В графі «Кількість годин» ставиться кількість годин відведених на кожен розділ. В графі «Календарні строки виконання» вказуються всі дати занять, на які розрахований даний розділ за винятком святкових днів. План роботи на півріччя планується і записується відповідно до відведених сторінок. В кінці сторінки ставиться підпис керівника гуртка.

  Як тільки групи укомплектовані керівник гуртка подає директору на затвердження графік занять і гурток починає свою діяльність.

  У розділі «Відомості про членів гуртка» зазначається номер, прізвище, ім’я, по батькові дитини, рік народження, назва школи, клас, місце роботи батьків, домашня адреса, телефон, дата вступу в гурток, дата і причини вибуття з гуртка.

  У розділі «Облік відвідування» застосовуються наступні умовні позначки:

 «нб»- був відсутній з невідомої причини;

 «сп»- спізнився;

 «п»- був відсутній с поважної причини;

 «хв»- був хворий.

 Проти прізвища учня, який вибув, пишеться – «вибув».

  У розділі «Облік роботи гуртка» вказується номер заняття, дата проведення, тема заняття (зміст роботи на занятті), кількість годин (відповідно до календарно - тематичного плану), підпис керівника гуртка. Дата занять, які записані в розділах «Облік відвідування» та «Облік роботи гуртка» мають співпадати і становити однакову кількість. Нумерація занять не переривається протягом всього року.

  Кількість записаних годин має відповідати погодинному педагогічному навантаженню.

  Для розділів «Облік відвідування» та «Облік роботи гуртка» на кожен місяць відводиться окрема сторінка.

  Облік робочого часу в дні відсутності дітей (на випадок карантину, днів здоров’я, туристичних поїздок тощо на підставі наказів відділу освіти, директора) керівник гуртка може вести записи в розділі «Масова та суспільно-корисна робота гуртка», вказуючи дату, зміст діяльності (виготовлення методичних посібників, пристроїв, наочного приладдя, ремонт приладів, написання розробок, сценаріїв масових заходів тощо), кількість годин, підпис. В розділі «Масова та суспільно корисна робота гуртка» ведеться облік зайнятості гуртка в підготовці і проведенні міських, районних, всеукраїнських заходів (виставки, концерти, конкурси, творчі звіти, змагання, екскурсії, батьківські конференції тощо).

  В розділі «Облік роботи гуртка» у випадку лікарняного записується номер, дата, тема і зміст заняття, кількість годин, а замість підпису керівника гуртка пишеться слово «лікарняний».

  В цьому випадку теми занять, які були пропущені, переносяться і записуються індивідуально за погодженням методиста (наприклад, на одному занятті може бути викладено дві теми або ці теми занять плануються на період літніх канікул). Програма повинна бути виконана в повному обсязі!

  Розділ «Методична та практична допомога керівникам гуртків відповідного профілю, створених у школах та інших установах»  складається з 7-ми граф: записується дата, вказується вид наданої допомоги, назва школи чи установи, якій надається допомога, кількість годин та число присутніх  (за необхідністю).

  У розділі «Інструктаж з техніки безпеки» на першій сторінці записується список вихованців гуртка, число та місяць проведення інструктажу. Навпроти своїх прізвищ вихованці, які досягли 14-річного віку, ставлять підписи, що підтверджує засвоєння ними інструктажу. На другій сторінці даного розділу записується дата проведення інструктажу, його зміст, тривалість та ставиться підпис керівника гуртка, що є підтвердженням його проведення.

  Розділ «Творчі досягнення гуртка» складається з 4-х граф. У 2-й графі записується прізвище, ім’я вихованця, який має значні результати. У 3-й графі – назва конкурсу, змагання, виставки, де він досяг відповідних  результатів. У 4-й графі записується оцінка творчих досягнень, тобто яку саме перемогу здобула дитина. Внизу сторінки керівник гуртка ставить свій підпис, який розшифровується.

  Директор, заступник директора та методисти систематично контролюють правильність ведення журналу. Журнал обліку роботи гуртка перевіряється не менше 5 разів на рік. На сторінці «Зауваження та пропозиції» щодо ведення журналу роблять запис про результати перевірки журналу.

  Журнал зберігається в позашкільному навчальному закладі. Після закінчення навчального року журнал здається в архів, про що адміністрація робить запис на останній сторінці.


Організація техніки безпеки в гуртках позашкільного закладу

 

1.     Правила поведінки в гуртку.

2. Журнал реєстрації вступного інструктажу.

3. Журнал реєстрації цільового інструктажу.

4. Журнал інструктажу на робочому місці.

5.     Типові інструкції з ТБ на кожному робочому місці.

6.     Перелік шкідливих речовин.

7.     Перелік необхідних медикаментів.

8.     Інструкції:

-         на випадок виникнення пожежі;

-         надання першої допомоги при травмах;

-          надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

9.     Перелік бесід з ТБ.


Обов’язки керівника гуртка позашкільного закладу по організації роботи охорони праці вихованців:

1.  Знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поведінки в навчальному закладі.

2.  Користуватись засобами колективного та індивідуального захисту, дотримуватись зобов’язань щодо охорони праці, передбаченим колективним договором та правилами внутрішнього розпорядку установи.

3.  Особисто вживати заходів щодо усунення будь-якої ситуації, яка створює загрозу життю чи здоров’ю.

4.  Розробляє і переглядає один раз на три роки інструкції з техніки безпеки для навчальних кабінетів відповідно до типових інструкцій.

5.  Забезпечує безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, спортивного спорядження тощо.

6.  Проводить інструктаж з гуртківцями з техніки безпеки на заняттях з обов’язковою реєстрацією в журнал.

7.  Не дозволяє працювати вихованцям без відповідного спецодягу, взуття та інших засобів індивідуального захисту.

8.  Слідкує за справністю розеток, вимикачів світла, електроприладів. При виявленні несправності вище зазначених предметів повідомити керівнику закладу.

9.  Негайно сповіщає керівника установи про нещасний випадок.

10. Несе персональну відповідальність згідно з чинним законодавством за нещасні випадки, що трапились з вихованцями під час проведення занять (заходів).

11.  Ретельно оглядає перед початком занять місце проведення занять відповідно санітарно-гігієнічних умов, які ставляться до навчальних кабінетів; інструктує вихованців про порядок, послідовність та заходи безпеки під час виконання вправ; перевіряє справність інвентарю, надійність установлення і закріплення обладнання.

12.  Веде профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед вихованців.


  Порядок проведення та реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності


1.     Інструктажі з безпеки життєдіяльності містять питання охорони здоров’я, пожежної радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху, реагування на на надзвичайні ситуації безпеки, побуту тощо.

2.     Учні і вихованці, які інструктуються, розписуються в журналі, починаючи з 9-го класу.

3.     Перед початком навчальних занять один раз на рік, а також при зарахуванні до закладу вихованця проводиться вступний інструктаж.

4.     Запис про вступний інструктаж робиться на окремій сторінці і додається до журналу обліку навчальних занять (додаток №1).

5.     Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності проводиться на початку заняття у кожному кабінеті, лабораторії, майстерні, спортзалі тощо, наприкінці навчального року перед початком канікул.

         Первинний інструктаж проводять керівники гуртків з вихованцями, а   також з батьками, які беруть участь у позанавчальних заходах.

         Первинний інструктаж також проводиться перед виконанням кожного завдання, пов’язаного з використанням різних матеріалів, інструментів, приладів, на початку року, заняття, практичної роботи тощо.

   Запис про проведення первинного інструктажу робиться в окремому журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, який зберігається в кожному кабінеті, лабораторії, майстерні, спортзалі тощо.

   Первинний інструктаж, який проводиться перед початком кожного практичного заняття, реєструється в журналі обліку навчальних занять.

6.     Позаплановний інструктаж з вихованцями проводиться у разі порушення   ними вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що може призвести, чи призвело до травм, у разі нещасних випадків за межами закладу.

    Реєстрація позапланового інструктажу робиться в журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, який зберігається в кабінеті.

7.     Цільовий інструктаж проводиться з вихованцями, у разі організації поза навчальних заходів (екскурсії, спортивні змагання, концертні виступи тощо), під час проведення громадських, поза навчальних робіт (прибирання території, приміщень тощо). Реєстрація цільового інструктажу здійснюється в журналі інструктажів.

8.     Первинний , позаплановий, цільовий інструктажі проводять керівники гуртків за відповідними інструкціями чи програмами.

9.     Відмітка про проведення первинного та позапланового інструктажів робиться в журналі реєстрація інструктажів з питань охорони праці (додаток №2).


Інструкція  з охорони праці під час занять на спортивних майданчиках та в спортивних залах


          Керівник, який проводить заняття з фізичного виховання в позашкільний час,  і несе пряму відповідальність за охорону життя й здоров’я гуртківців, зобов’язаний:

1.     Перед початком занять ретельно оглянути місця проведення занять, переконатися в справності спортінвентарю, надійності установлення і закріплення, відповідності санітарно- гігієнічних умов, інструктувати гуртківців про порядок, послідовність і заходи безпеки під час виконання фізичних вправ.

2.      Навчити гуртківців безпечних прийомів виконання фізичних вправ і стежити за виконанням гуртківцями заходів безпеки. При цьому суворо дотримуватись принципів наступності й послідовності навчання.

3.      За результатами медичних оглядів знати фізичну підготовленість і функціональні можливості кожної дитини, у разі необхідності забезпечувати страховку; якщо в учня з’являються ознаки втоми або якщо він скаржиться на слабкість та погане самопочуття, негайно відправляти його до лікаря.

4.     Після закінчення заняття ретельно оглянути місце проведення заняття, переконатися в відсутності напруги в енергомережі й усунути виявлені недоліки.


  Інстукція з охорони праці під час проведення екскурсій


   1.  Загальні вимоги безпеки:

     - вибирають такий об’єкт для екскурсії, на якому забезпечується повна безпека її проведення;

     - керівники ТО відповідають за дотримання правил техніки безпеки та за охорону життя учнів;

    - забороняється проводити екскурсії на відкритих і закритих розподільних пристанях при настанні грози, під час дощу, туману, і, в темний час доби;

     - керівники екскурсії повинні вести постійний нагляд за гуртківцями.

2.  Вимоги безпеки перед початком проведення екскурсії:

     - перед кожною екскурсією вихованців ознайомлюють із загальною характеристикою об’єкта екскурсії,її маршрутом і правилами безпеки, яких необхідно дотримуватись під час проведення екскурсії;

    - кількість вихованців, які одночасно беруть участь в екскурсії, не повинна перевищувати 25 чоловік;

    - вирушаючи на екскурсію з вихованцями, керівник повинен мати при собі дорожню аптечку першої допомоги;

    - допущені до екскурсії повинні бути відповідно одягнені, не мати при собі предметів, що створюють небезпеку під час екскурсії.

3.  Вимоги безпеки під час проведення екскурсії:

    - другу перекличку і відмітку присутніх гуртківців проводять після прибуття на місце екскурсії;

     - якщо для доставки вихованців до місця екскурсії використовується громадський транспорт, посадку здійснюють групами під керівництвом дорослих. При цьому в транспортні засоби входять спочатку гуртківці, а потім керівник. У такому самому порядку здійснюється висадка дітей із транспортного засобу. Можна доставляти вихованців до місця екскурсії також на спеціально виділених транспортних засобах. Для цього дозволяється використовувати автобуси і закриті вантажні машини;

      - перевозити на відкритих вантажних машинах дітей забороняється;

      - під час екскурсії забороняється розпалювати багаття, щоб уникнути пожеж та опіків учнів;

       - забороняється під час екскурсії пити воду з відкритих водойм;

       - під час екскурсії вихованцям забороняється знімати взуття і ходити босоніж.

4. Вимоги безпеки під час закінчення екскурсії:

      - після закінчення екскурсії, перед відправленням у зворотній шлях, керівники виводять всіх вихованців з об’єкта екскурсії і перевіряють наявність їх за списком;

       - після повернення з екскурсії ще раз перевіряють наявність гуртківців за списком.

5.  Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях:

       - у випадку аварійної ситуації на місці екскурсії керівники виводять вихованців у безпечне місце;

        - при нещасному випадку гуртківців виводять у безпечне місце, а потерпілому надають першу лікарську допомогу.

  

Інструкція з охорони праці при проведенні масових заходів у навчальних закладах


  1.     Загальні положення

      Відповідальний за проведення масових заходів і дотримання гігієнічних норм і вимог з охорони праці та пожежної безпеки проводить інструктаж з черговими вчителями, керівниками, учнями про заходи пожежної безпеки і правила евакуації дітей з приміщень на випадок пожежі та правила поведінки учнів, при проведенні масових заходів.

     Нас проведення масових заходів наобхідно обов’язково організовувати чергування членів добровільної пожежної дружини, а приміщення забезпечувати необхідною кількістю первинних засобів пожежогасіння, що зосередженні в сусідньому приміщенні.

      Приміщення, в яких проводяться масові заходи, повинні мати не менше як два ходи на зовні.

       У дерев’яних будівлях дозволяється проводити масові заходи в приміщеннях, розміщених не вище другого поверху.

       Забороняється проводити масові заходи в тих будівлях, які не відповідають правилам пожежної безпеки.

       Коридори, проходи і виходи, призначені для евакуації людей, повинні бути вільними. Двері приміщень під час проведення масових заходів забороняється замикати на замок або запори, які важко відчиняються.

       Біля кожних дверей повинен невідлучно перебувати черговий з числа  викладацького, обслуговуючого персоналу або учнів старших класів.

        Вікна приміщень не повинні мати решіток. На час проведення масових заходів вікна не можна зачиняти ставнями, ролетами, якщо немає постійних джерел електроживлення; пересувна електростанція повинна встановлюватися на відстані не ближче як 10м. від будівлі і споруд.

2.Вимоги безпеки перед початком проведення заходів

        Відповідальні за проведення масових заходів перед початком проведення заходів повинні ретельно оглянути всі приміщення, запасні виходи і особисто переконатися в повній готовності їх щодо пожежної безпеки та в забезпеченні приміщення первинними засобами пожежогасіння, перевірити справність електроапаратури, задіяної в масових заходах

2.     Вимоги під час проведення масового заходу з дітьми повинен невідлучно перебувати черговий керівник. Він зобов’язаний стежити за точним виконанням заходів безпеки під час проведення масових заходів.

       Під час показу спектаклів та інших заходів у навчальних закладах не дозволяється влаштовувати світлові ефекти з використанням хімічних та інших речовин, що можуть спричинити загорання.